Node.js 7.6 Released

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v7.6.0/node-v7.6.0-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v7.6.0/node-v7.6.0-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v7.6.0/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https:/… Read more

Similar

MySQL Pool Cluster with Node.js

Sau khi chúng tôi check về hiệu suất khi sử dụng kết nối với phương thức createPool() mà mysql đã cung cấp thì chúng tôi đã có được những điều mà mình mong đợi khi triển khai một hệ thống lớn về thương mai điện tử. (more…)

Read more »