Elixir for Node.js Developers

I decided to explore the world of functional programming. It was like a promise of better performance and productivity. I then asked myself – “Why not try Elixir”? I wanted to build scalable web applications that are reliable, fault-tolerant and efficient… Read more

Similar

MySQL Pool Cluster with Node.js

Sau khi chúng tôi check về hiệu suất khi sử dụng kết nối với phương thức createPool() mà mysql đã cung cấp thì chúng tôi đã có được những điều mà mình mong đợi khi triển khai một hệ thống lớn về thương mai điện tử. (more…)

Read more »